1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Bàn cờ được chia sẻ

Đổi bên Chơi lại

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top