1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Đang chơi với máy

Cấp độ: Khó

Bỏ cuộc Đổi bên

Chơi một mình Chơi lại

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top