HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 00d5256b9ba2b65032e2cea9e03e478e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top