HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0683bcdc99b2f769a6d960e5a4f741a1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top