HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 07d577a8b77f520dec38a4128e13fd79

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top