1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Mã phòng: 0a24e64a8beb47baf8ad26afef7dd74e

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top