HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0b0dcd7e3617c8530dfbf8aa5b805049

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top