HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0bcaf69719f3b61e4742be47fe9ce043

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top