HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0c0200c98e0ccbc26f0bdb82b8a7393e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top