1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Mã phòng: 0d4fed1b972efd5d2eea0a9ba2481813

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Chia sẻ bàn cờ

Top