HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 120216ac685accec690cebf67578cc0e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top