HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 13d3b1dd8fd7e756fe556f169cb59fd4

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top