1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Mã phòng: 140e85034a528a8c9fde1e778d2b2725

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Chia sẻ bàn cờ

Top