HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 184a5653f85315d873f1ee13592f6589

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top