HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 19b3a09ba0815b0e7bb3eba4422bdcbf

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top