HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1ae7ef891fd31c5d9e2c6ef0f5efccb0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top