HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1c0610cb40bdfcf0fbaa14b236b7a53a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top