1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Mã phòng: 1f015f698a6d836e16f1aae82cd6fb75

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top