HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2075d7757365858d1c4311025eedf476

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top