HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2241e2d229a7d365719adbda865daf19

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top