HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 234c8b359ee54cf34fd559a757e45938

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top