HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 23b391b496b4b2ae1c5464219f314a01

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top