HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 23f3048b75a18873c8d23581c2d8f428

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top