HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 25f0b57ec15614797c7a761a11da8c22

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top