HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2c395e3f6ab3434876860962d71349d8

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top