HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2d415fa0adc222276fda528275bde4f7

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top