HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2e50ca5bcc5e94d2ef03da5e04d45be1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top