HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 301388bb28cc0d7004be5473be27c4fc

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top