HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 30fb763695b0318f4cf31713de6723c8

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top