HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3130390de804135af3c247223f5bea95

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top