HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 32ebcd6f81265ebefc55de9ebfb4b77a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top