1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 334fd101d41d811729cd6ae11d3d98a7

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top