HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 351ad1b67a4b50f125e3c3250a2c6a25

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top