HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 35494e6eaa6aad75c371cb323b5eec0c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top