HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 35b39530e44765429e78dedf068f7dc9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top