HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3c0a3bab748b3012d404ee35455e9c2d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top