1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3fbec0ded90d35ed660e01243dabc167

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top