HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 41f4a88f34ef35c9482bcacfb7fbe01c

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top