HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4296f09e218cfd32082b4817e7dceb3c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top