HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 42b0cdf84df466e995e7b9ee3b85094a

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top