1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4556099015d9f41736ec06342dbd6753

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top