HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 457ded700cb02ce3eade3bc47abab577

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top