HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4779984df80392e06d260f77c31d6bb5

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top