1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Mã phòng: 48c614aedaec181ea5ef328a33bef40c

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Chia sẻ bàn cờ

Top