HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4972fbe9097f134548895e043313821e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top