HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4cfd5e542f1cd18e0806c29a49d1ec66

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top