HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4e91458fe96df99b6f529b49dff3162b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top