HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4eb7f5a87066e93e04e4ba6412d2ca9d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top