HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 4fbd0d9629f7f7154da9a9331e29adc4

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top