HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 53be91bb3720b08d7226a11c63c39009

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top